รางวัลที่ 1 รถยนต์ VOLVO XC40  มูลค่ารางวัลละ 2,090,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

  1. คุณณัฐิมา พงษ์พรต
  2. คุณสมศรี ประดิษฐเจริญ

รางวัลที่ 2 ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ จาก AirAsia รางวัลละ 2 ที่นั่ง  มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท จำนวน 7 รางวัล

  1. คุณวิโรจน์ รูปสมศรี
  2. คุณวิลาสิณีย์ ภักดี
  3. คุณปฎิมาภรณ์ โภคจรัสปรีดา
  4. คุณจารุวรรณ จันทาคีรี
  5. คุณพินิตนันท์ สูตรทองคำ
  6. คุณวุฒิพงษ์ มาตย์เชียงไชย์
  7. คุณอังกาบ วานิชธีระนนท์

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
Top Spenders
จากแคมเปญ The Great Chinese New Year 2020

ลำดับที่ 1 คุณสิทธา เจริญรัตน์
ลำดับที่ 2 คุณนลินี ไพบูลย์
ลำดับที่ 3 คุณกฤศวัสส์ เกียรติรัตนโกศล
ลำดับที่ 4 คุณธณัช โสมจันทร์
ลำดับที่ 5 คุณอนวัต สินวรภัทร
ลำดับที่ 6 คุณพินิตนันท์ สูตรทองคำ
ลำดับที่ 7 คุณจิรัชยา คล่องการ
ลำดับที่ 8 คุณสรัญญา สุคันธจันทร์
ลำดับที่ 9 คุณปิยธิดา วรเดชมงคล
ลำดับที่ 10 คุณอภิชาติ สุริบุญญา
ลำดับที่ 11 คุณวรพรรณ ตันตาปกุล
ลำดับที่ 12 คุณเดือนฉาย วชิรวุฒิพงษ์
ลำดับที่ 13 คุณพิภพ เจริญชุษณะ

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาแสดงเพื่อรับรางวัล
ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 30 999/9 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ คุณอรจิรา กระจ่างนฤมลกุล โทร 02-667-5555 ต่อ 4283 หรือ 082-613-8545
ในช่วงระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563 ในเวลาทำการ 10.00 – 12.00 น. หรือ 14:00 – 17:00 น.
และหากผู้โชคดีไม่ได้ติดต่อภายในระยะเวลาดังกล่าว หรือหากผู้โชคดีไม่เข้ามาแสดงหลักฐานในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล บริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไปค่ะ