BEAUTY & SMART | FACE SKIN

ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

6Oct17 13.11

ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

SCHEDULE’S HAPPY&FUN

all
top
close