BEAUTY & SMART | FACE SKIN

THE GREATEST GRAND SALE SHOP CHAMPION

17Jun16 12.27

จุดคบเพลิงประกายความยิ่งใหญ่ ผนึกกำลังกลุ่มเซ็นทรัล 64 สาขาทั่วประเทศและเซ็นทรัลออน์ไลน์ กับงานเซลครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยส่วนลดสูงสุด 80% จากร้านค้าทั่วศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า มากกว่า 10,000 แบรนด์ดัง

SCHEDULE’S HAPPY&FUN

all
top
close