รายชื่อ 448 Top Spenders

1                คุณประยูร อางนานนท์

2                คุณยิ่งกมล มั่นภักดี

3                คุณนิวัฒน์ มณีวงษ์

4                คุณจุฑาทิพย์ จิตคะเนการ

5                คุณสรัญญา สุคันธจันทร์

6                คุณภคมน กมลพัฒนากุล

7                คุณสมสันต์ หวังสัจจะ

8                คุณจิรสุตา สุนทรถาวร

9                คุณรุ่งโรจน์ แดงภา

10             คุณวรวิชญ์ จิรพณิช

11             คุณไพลิน หวังสัจจะ

12             คุณวศิน ตระการสืบกุล

13             คุณณัฐกฤษฐ์ หิรัญธรรมวิชญ์

14             คุณทิพวรรณ รติศานต์พงศ์

15             คุณอมรพรรณ แก่นสาร

16             คุณนวคุณ แซ่คู

17             คุณอนวัต สินวรภัทร

18             คุณพลอยไพลิน เอกวิศาล

19             คุณกัลยาณิน กีรติผาสุก

20             คุณชานนท์ วรวรรษนันท์

21             คุณพรรษมน วิจิตรกำธร

22             คุณปภาดา เสริมเลขาวิลาศ

23             คุณทัชวรรณ วงษ์ขวัญ

24             คุณอาริสา ชลสายพันธ์

25             คุณฉัตรมรกต ขจรบุญ

26             คุณแนน แสงคำ

27             คุณวรพรต เทพวรรณ

28             คุณวันชัย สุวรรณเขมฤทธิ์

29             คุณวิศิษฏ์ศรี เกษมสำราญ

30             คุณอมรศักดิ์ อัมภาพันธุ์กิจ

31             คุณลาวัลย์ ปลื้มพล

32             คุณอรุณี ศิริวรรณา

33             คุณรุ้งฟ้า ศิริบัญชาวรรณ

34             คุณวดาวัลย์ สุขเจริญ

35             คุณภัคจิรา สื่อสวัสดิ์วณิชย์

36             คุณอุดม อุดมปัญญาวิทย์

37             คุณไรวินทร์ ศรีสกุลผ่องใส

38             คุณWiwat Tirachareonsaku

39             คุณเจนจิรา แซ่ฝง

40             คุณนันทา อยู่สุข

41             คุณจันทิพา เพียดงมัน

42             คุณแพรวพรรณ จงแสงทอง

43             คุณกรองทอง ผกากรอง

44             คุณกุลวรา ศวัสตนานนท์

45             คุณณัฐพร ศักดิ์ชัยชาญชล

46             คุณสิริพร พนิชการ

47             คุณวรพรรณ พนิชการ

48             คุณนลินภัสร์ เชาว์เจริญภัทร์

49             คุณนิฐิพงศ์ วัจนวรานันท์

50             คุณพรรณฤดี ชเจริญยิ่ง

51             หมายเลขสมาชิก the 1 1011010035070

52             คุณลักษณ์สุภางค์ จารุปรีดาสกุล

53             คุณนันทาศิริ มรินทร์พงษ์

54             คุณฐิติรัตน์ อินทนนท์

55             คุณสรชา วีรชาติวัฒนา

56             คุณสิริมา หิรัญเจริญเวช

57             คุณวัลยา จันทร์วิทยานุชิต

58             คุณนภาพร หุณฑนะเสวี

59             คุณณัฏชานันท์ ชูกฤตติพันศักดิ์

60             คุณวัลลภา เลิศลิลิตรุ่งโรจน

61             คุณศุภดี ถนอมศักดิ์กุล

62             คุณกุหลาบ วิวัฒน์ธนสาร

63             คุณวรรณา มาลีมงคล

64             คุณกฤตวรรณ ธีรพงษ์

65             คุณรักชริน ตั้งธรรมพูนผล

66             คุณกิตติ กาญจโนภาศ

67             คุณขวัญฤทัย ประหยัดจิตร

68             คุณปริชญา จิรถาวรกุล

69             คุณอภิญญา เจริญวงศ์

70             คุณไพฑูรย์ ตระกูลทรัพย์

71             คุณสืบพงด์ สุขแก้ว

72             หมายเลขสมาชิก the 1 1011010033806

73             คุณอารียา ถิ่นวงษ์ม่อม

74             คุณเสาวณี ธรรมสุนา

75             คุณสุนีย์ อุ่นจิตร

76             คุณปทิตตา ศิระปรีชาภัทร์

77             หมายเลขสมาชิก the 1 2011010068592

78             คุณอุษณีย์ เสถียรวัฒน์ชัย

79             คุณวารียา เกียรติอมรวงศ์

80             คุณรัฎฐา แก้วบรรจง

81             คุณก่อศักดิ์ ชินวัตร

82             คุณขวัญชัย ไพโรจน์

83             คุณสนธิชัย นาครทรรพ

84             คุณศิริมาศ พฤกษ์ชาติศิริ

85             คุณรัถยา ธราธารกุลวัฒนา

86             คุณประภาวัชร์ ศุภาหาร

87             คุณพิมพ์เพชร สังขรัตน์

88             คุณพิศมัย ถาวรวงษ์

89             คุณบุญประณต เนตยานุวัฒน์

90             คุณศิวัสว์ ธานี

91             คุณณัฐฐิญาภัค กิจฐานพัฒน์

92             คุณศิริพร บริรักษ์พานิชย์

93             คุณสงกรานต์ คุณาคำ

94             คุณวีริยา เกษมศุข

95             คุณวรางคณา อันนูอาร์

96             คุณประกายรัตน์ ปั้นประสม

97             คุณศรันยู ไพบูลย์เสมาทัศน์

98             คุณสุนีย์ โชติกพนิช

99             คุณอรอนงค์ ดิลกสิริชาติ

100           คุณอารีรัตน์ ชลกุลจนา

101           คุณพูลสุข พันธุ์วิเชียร

102           คุณกุลณัฐฐา ช้างแก้ว

103           คุณนิอร สร้อยเพ็ชร

104           คุณช่อมาศ วัฒนะเกาะ

105           คุณกัญญา กาญจนาศักดิ์ชัย

106           คุณธนัชชา ทิพพงษ์ประภาส

107           คุณเมเบิ้ล อาว

108           คุณประไพ แซ่เอ็ง

109           คุณนารีนาฎ คุณูปการ

110           คุณวสันตา ยุคุนธรธรรม

111           คุณบอล ล้อประเสริฐกุล

112           คุณอานนท์ ธรรมบุตร

113           คุณพิภพ เจริญชุษณะ

114           คุณวลัยลักษณ์ สุขวงษ์

115           คุณวาณี ศรีวรรัตน์

116           คุณพิมพ์สุดา ทรงวุฒิ

117           คุณธัชเดช ภพชนกนันท์

118           คุณสิริประภา ธรรมใจ

119           คุณวรรณิดา บุญรอด

120           คุณธนณัฏฐ์ ปิยะพรสกุล

121           คุณพสธร เจริญชุษณะ

122           คุณไพฑูรย์ เขียวเหลือง

123           คุณนันทินี ศิริวงษ์

124           คุณกรณิการ์ เกตุมณี

125           คุณขันทอง ป้องปัญญา

126           คุณณัฐวุฒิ อุตมเพทาย

127           หมายเลขสมาชิก the 1 1011010028436

128           คุณจิตราวดี ศรีวิจิตร

129           คุณชูพงษ์ ท้วมคล้าย

130           คุณสิริธัช อัศวโกสีย์

131           คุณพันทิพา อุ่นพิพัฒน์

132           คุณสมเกียรติ วงศ์สมุท

133           คุณสุพิศตรา ทองทิพย์

134           คุณนฤมล ใจหนักแน่น

135           คุณศุภศักดิ์ ทิพย์วรกุล

136           คุณนิษฐา สำราญสุข

137           คุณทิพย์ระวี รักษ์ศรี

138           คุณศศิพิมพ์ ประสมพันธ์

139           คุณพงศธร พู่ทองคำ

140           คุณปุญญานิช พงศาวกุล

141           คุณกิตติมา น้าประเสริฐ

142           คุณสุนิดา เลาวัณย์ศิริ

143           คุณทรงศักดิ์ ชินพีระเสถียร

144           คุณณัชปภา ซิมเจริญ

145           คุณพรรัชต์ ศิริประภารัตน์

146           คุณติณณ์ ศรวิษฐานนท์

147           คุณนภัสนันท์ ธนาพันธุ์สุธญา

148           คุณวิภาส ธนารักษ์วงค์

149           คุณเกรียงศักดิ์ ฉัตรโสวรรณ

150           คุณรัฐวรรณ กิจรังาวิบูลย์

151           คุณกิตติพงษ์ ขันติรัตน์

152           คุณวราภรณ์ เต็งวัฒนโชติ

153           คุณปาณัสฆ์ อังกรูอดิศัย

154           คุณนัยนา กลิ่นวัน

155           คุณธดากรณ์ ธุถาวร

156           คุณพัชรี อุชุปาละ

157           คุณมาลิณี แซ่เอี้ยว

158           คุณสิรินาถ จันทรคณา

159           คุณสมพร มงคลสุนทรโชติ

160           คุณหฤทัยชนก นิวัฒนเจริญชัยกุล

161           คุณสิริปัญญ์ วรทับทิมพันธ์

162           คุณวารีรัตน์ สวาทยานนท์

163           คุณวนันธร สาริสุต

164           คุณฐิติรัตน์ คันธรรมพันธ์

165           คุณอลิสลา ปลื้มจิตรชม

166           คุณพุทธชาติ พงศ์ปณต

167           คุณภัทรพร พิชยานนท์

168           คุณชนิญญา จันกันทะ

169           คุณพนิดา บุญศักดิ์

170           คุณกอบกาญจน์ ประสมศักดิ์

171           คุณอัญชลี สุรวชิรศักดิ์

172           คุณพลอยแก้ว นาคะเกศ

173           คุณมนฑกานต์ อัศวะอำนวย

174           คุณสุมิตรา ไตรรัตนธาดา

175           คุณนภาพร ปานเจริญ

176           คุณสุชาดา ไตรรัตนธาดา

177           คุณฐชาพัฒน์ ลาวัณย์ศิริ

178           คุณปกาสิต วานิชกุล

179           คุณชีวิน อ่อนสำลี

180           คุณวราภรณ์ กลั่นภักดี

181           คุณศุภมาศ กุลวานิช

182           คุณพิมลพรรณ ติยะประเสริฐกุล

183           คุณสายสุมีย์ จ๊ะนะ

184           คุณศิรินันท์ กฤษณจินดา

185           คุณธณัช โสมจันทร์

186           คุณฐิติวัชร์ โสมจันทร์

187           คุณจารุณี วงศ์รัตนพนธ์

188           คุณวิศว พัวเทพนิมิตร

189           คุณวิชชุดา พูนสนอง

190           คุณจิตผ่อง อภัยสันติพงษ์

191           คุณอดิศรา ภักดีวงศ์

192           คุณกิตติเดช นิ้มวงษ์เจริญสุข

193           หมายเลขสมาชิก the 1 2011010051370

194           คุณสุเชษฐ์ ปึงปิยะกุล

195           คุณThaipat Janphochpolpak

196           คุณณัฐวดี ปัญจอานนท์

197           คุณเพ็ญจันทร์ สันติธรรมสกุล

198           คุณสุกัญญา ธนะเสวี

199           คุณจักรรินทร์ วิทยฐานกรณ์

200           คุณวิเศษ กมลวิเศษธรรม

201           คุณธงชัย นิ่มวชิระสุนทร

202           คุณนาริน พิทักษ์เจริญวงศ์

203           คุณSUMALEE KAMMULKORN

204           คุณสุวรรณี ปรีชาชัยสุรัตน์

205           คุณนรมนกร รักกลัด

206           คุณณัฐณิชา ซาพวง

207           คุณสุธีร์ โสภจารีย์

208           คุณยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร

209           คุณณัชชา บัวเพียน

210           คุณเพ็ญศิริ กลิ่นหมื่นไวย

211           คุณณัฏฐพร พิทักษ์พรสิน

212           คุณสมเกียรติ ชวิศเจริญวงศ์

213           คุณทรงศิริ มะโนนันทิ

214           คุณสุวิศา วัฒนวงศ์

215           หมายเลขสมาชิก the 1 3110101120692

216           คุณปรารถนา ตันติพิพัฒน์

217           คุณวิชิต รุจิวิพัฒน์

218           คุณธนวรรณ ธรรมรักษา

219           คุณอรณา รุจิวิพัฒน์

220           คุณศิริวรรณ วงษ์ทรัพย์ทวี

221           คุณกฤษฏิภัณฑ์ ตั้งจิตเจริญพณิช

222           คุณก้อยกวี วิศิษฎ์วงศ์

223           คุณมาดี ชัยจิตรวานิช

224           คุณอัจฉรา นันทวโรภาส

225           คุณพฤกษา ชาญกล

226           คุณสุดาลักษณ์ เกษมโภคากุล

227           คุณมัณฑนา เผ่ากุ่ม

228           คุณสกลวรรณ อยู่สุวรรณ

229           คุณจุฑารัตน์ อินทุประภา

230           คุณอดุลย์ วังตาล

231           คุณพจนทิพ์ โพธิ์ทอง

232           คุณวันทนา กิจบำรุง

233           คุณจริยา ยงค์ประดิษฐ์

234           คุณรุ่งฟ้า ศรีสุวิรางกูร

235           คุณทัศนีย์ ศิริชัย

236           คุณปวีณา อพินิหาร

237           คุณดวงขวัญ ผาติหัตถกร

238           คุณสมพงษ์ แซ่กอ

239           คุณพัชยาภรณ์ คุณโฑ

240           คุณชุติกาญจน์ ทองเจริญ

241           คุณธนิก งามจิตสุขศรี

242           คุณสุธาวดี เศขรฤทธิ์

243           คุณภาพิมล รัชอินทร์

244           คุณนิติพงศ์ พุดทิม

245           คุณขนิษฐา จินตนานนท์

246           คุณวัฒนชัย สุวรรณวานิชกุล

247           คุณจารุนันท์ จาดบัณฑิต

248           คุณแสงชัย พัฒนาภรณ์

249           คุณสุรชัย ใจอารีย์

250           คุณบดินทร์ แสงแก้ว

251           คุณวารสาร จารวิจิต

252           คุณอินทิรา แสงแก้ว

253           คุณจิตรลดา พลอยเพ็ชร

254           คุณศรีสุดา เจริญกิตติพร

255           คุณสุประดิษฐ์ ฟักทอง

256           คุณศุภณัฐ พงศ์ถาวรภิญโญ

257           คุณเภาลีนา พรหมพระศร

258           คุณนงนุช เตจ๊ะ

259           หมายเลขสมาชิก the 1 3521000499375

260           คุณพิพัฒน์ กันทะรันต์

261           คุณธัญชนก พัฒนชัย

262           คุณธงชัย โกศายานนท์

263           คุณวรากร จักราชัย

264           คุณโสภา ตะพัง

265           คุณพัชรินทร์ จันต๊ะวงค์

266           คุณเสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ

267           คุณธันย์สิตา อัครธนานิธิวุฒิ

268           คุณนาฎยา ริเริ่มสุนทร

269           คุณวิไลลักษณ์ แสงมูล

270           คุณเกียรติทนง ใจสะอาด

271           คุณรตีอโณทัย จันทรมานนท์

272           คุณจันทร์จิรา กุลศรีสุวรรณ

273           คุณอนุกูล เลวะวาณิช

274           คุณรัฐณัฐอร ลีเลิศภูวิวัฒน์

275           คุณศุภลักษน์ สุดทางธรรม

276           คุณเสาลักษณ์ อัครวิบูลย์

277           คุณวันเพ็ญ ยงรัฐตระกูล

278           คุณจิตรา ไชยรังษี

279           คุณพิชญากร เป้งพยอม

280           คุณพงศ์เทพ พันธ์นิติพงศ์

281           คุณธันย์ชนก ภู่ทอง

282           คุณลดาวัลย์ วัฒนะจีระ

283           คุณปรานอม พานิชมิตร

284           คุณจตุรงค์ วิสิทธิ์

285           คุณวริศรา กันตะบุตร

286           คุณพณิชย์ พลมณี

287           คุณศุภลักษณ์ อุทิตสาร

288           คุณธารินี บุญยณกุล

289           คุณเกษสุดา ดาวสดใส

290           คุณกำเรด จาวลา

291           คุณภานุเดช สุทะนวน

292           คุณพจน์ คำเหล็ก

293           คุณชาญชัย วัฒนวิเชียร

294           คุณพจนีย์ มณิปันตี

295           คุณเนตรนภา อุดมวิฑิต

296           คุณอัญธิกา อุดมสม

297           คุณสายสุนีย์ เจริญศรี

298           คุณอาภิชญา อุดมสม

299           คุณวิไลลักษณ์ แสงปัน

300           คุณประจญ กสิปิยกุล

301           คุณนริศรา ยศแก้ว

302           หมายเลขสมาชิก the 1 1011010015886320

303           คุณณภัทร นำเกียรติสกุล

304           คุณสาคร ทาเสนา

305           คุณธนะสิทธิ์ พลอยพรหมมาศ

306           คุณจิรวัฒน์ ทับทิมใจ

307           คุณจีรศักดิ์ ผลดี

308           คุณอัจชนา สัชฌะไชย

309           คุณอัญชลี วังจิระพันธ์

310           คุณธัญญ์รวี โชติระวีวรฤทธิ์

311           คุณประเสริฐ ศรีชัยตัน

312           คุณขณิฐา กิจจาวิทย

313           คุณจิรภัทร ตั้งกิจโชติ

314           คุณพิพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์

315           คุณนันท์นภัส อเนกเวียง

316           คุณสมฤทัย เชียงใหม่

317           คุณจิดาภา โรจนถริปรีดา

318           คุณปรียาวดี ประกายวชิรพงศ์

319           คุณชาญวิทย์ คำฝั้น

320           คุณธนิกาญจน์ สุทธิชัยมงคล

321           คุณวีรณา อัครรุ่งเรืองกุล

322           คุณงามพร้อม ปัญญาทองสกุล

323           คุณสุรชัย อมรโรจน์วรวุฒิ

324           คุณศุกร์หทัย เจียรวงศ์สกุล

325           คุณสุภาภรณ์ ปุญญเดชตระกูล

326           คุณฉัตรมงคล โอมฤก

327           คุณเพ็ญศิริ ชาวคอนไชย

328           คุณศิริวิทย์ สอนไว

329           คุณธัญญาภัทร์ จีระกุลธนันต์

330           คุณชนาภัทร โจทย์ครบุรี

331           คุณจิรัฏฐ์ ฉัตรวงศ์วาน

332           คุณกมลชนก นุชบุญยัง

333           คุณศาส์นิทัศน์ สรสิทธิ์

334           คุณสุกัญญา นวลปักษี

335           คุณชล เพ็ชรี

336           คุณวาสนา เบญจหิรัณย์

337           คุณวราภรณ์ ดวงเวียง

338           คุณอุรียา รู้รอบ

339           คุณสุภาวดี กุมภีเกาะ

340           คุณศศิพร บวบขม

341           คุณอดุลย์ แก้วมุกดา

342           คุณพรสินธุ์ ชูวงษ์

343           คุณณภัชกมล พิทยาภรณ์

344           คุณพิเชษฐ์ สุวรรณโชติ

345           คุณพรปวีณ์ ภักดี

346           คุณกมลชนก ยิ้มละมัย

347           หมายเลขสมาชิก the 1 2011010067

348           คุณพรพรรณ สระทองน้อย

349           คุณสิริวรรณ วรวุธ

350           คุณวีรชาติ เลิศยิ่งยศ

351           คุณอรรถพล โชติรัตนพิทักษ์

352           คุณนรารัตน์ จะวังคะโส

353           คุณดวงใจ พงษ์จันทร์เพ็ญ

354           คุณนภสร ดอกพิกุล

355           คุณประกาย หล่อสุวรรณรัตน์

356           คุณสิทธิชัย อเนกเวียง

357           คุณศิริรัตน์ ศิลปะ

358           คุณลัดดาวัลย์ สันติโชติตระกูล

359           คุณสุธาสินี โพธิ์ชาธาร

360           คุณศิริพร บินนอก

361           คุณณัฏฐณิชา จันทะบาล

362           คุณโชติกา สุนทาง

363           คุณสุภาสินี บรรจงปรุ

364           คุณวราสินี เรืองไตรรัตน์

365           คุณปาณิสรา ปัถยาวิชญ์

366           คุณจุฬาลักษณ์ เงินจัตุรัส

367           คุณอารี ศุภชัยสาคร

368           คุณกมลชัย กาญจโนภาส

369           คุณชุมพล เติมภัทราโชค

370           คุณชุติมา การัณย์สกุล

371           คุณอุกฤษฎ์ ศรีสมยศ

372           หมายเลขสมาชิก the 1 1549900267765

373           คุณพรพิศ ทองใบใหญ่

374           คุณภัสรัฐสรณ์ ขวัญเมือง

375           คุณกันยารัตน์ ค้าขึ้น

376           คุณโกวิท ภิรมย์ฤทธิ์

377           คุณศุภวดี อึ่งตระกูล

378           คุณเมธิศา วิมลพันธุ์

379           คุณอาทิตยา โชติรัตน์

380           คุณRATTANA UENGTRAKUL

381           คุณอาริสา คำเรือง

382           คุณวทัญญู กลับกลาย

383           คุณศรีกัญญา ทองใบใหญ่

384           คุณอริยาภรณ์ พีรไพโรจน์

385           คุณอภิวฒน์ ภิรมย์ฤทธิ์

386           คุณSOMPONG CHAIKWAN

387           คุณณกรษิฎา พิมพ์ทอง

388           คุณวชณภ เตียวล่ำซำ

389           คุณอริสรา แซ่อึ้ง

390           คุณณัฏฐิปัฏฐ์ กุลวานิช

391           คุณดารณี สุขพัฒน์

392           คุณการันย์ พฤกษ์รังษี

393           คุณPORNPIPAT PRASITSUPAPHOL

394           คุณประครอง เลิศวุฒิชัยกุล

395           คุณศุภนิตย์ ตันสกุล

396           คุณนาตาชา กองข้าวเรียบ

397           คุณวรรณฤดี มาน้อย

398           คุณศิวัช ศักดิ์ศรีทวี

399           คุณจุรีพร นารอด

400           คุณภัทรา แป้นจันทร์

401           คุณจะลา จะทอ

402           คุณเอกพล เกรียงธนศักดิ์

403           คุณสมโชค ฟองศรีสิน

404           คุณชาคริต จิตสกุลชัยเดช

405           คุณสุรัตนา สุวรรณดิษฐกุล

406           คุณพงษ์สิงห์ ไหวพริบ

407           คุณจุไรรัตน์ จันทร์พุ่ม

408           คุณANUPONG SANGUANNAM

409           คุณธนัญกรณ์ หลาวประเสริฐ

410           คุณณสยาม สงวนนาม

411           คุณเพชรพิดา วัฒนวิทย์

412           คุณนันทิชา เจนยุทธนา

413           คุณลำดวน กองข้าวเรียบ

414           คุณณัฐศรัญญ์ อุทัยชลานนท์

415           คุณเจตนา ชีวเจริญกุล

416           คุณรุ่งโรจน์ ขจรจบ

417           คุณอรวรรณ ทองพันธ์

418           คุณจรรยาพร ลือสันติธีรกุล

419           คุณจันทร์วิภา สุขพัฒนศรีกุล

420           คุณธมลวรรณ โชคอัมพรพรรณ

421           คุณนรารัตน์ จำปาทอง

422           คุณแคททรีญา แสนสุข

423           คุณฐิติณัฎ โกยศิริพงศ์

424           คุณธนัชชา สุขโหตุ

425           คุณกรีฑาวุฒิ บัวงาม

426           คุณณรงค์ฤกษ์ ดิลกแพทย์

427           คุณณปภัช ทรัพย์สุนทรกุล

428           คุณบริหาร วณิชาชีวะ

429           คุณเพียงเพ็ญ ทองอินทร์

430           คุณฑิภารัตน์ สันตอรรณพ

431           คุณจริยา จารุนัย

432           คุณโสภณ ลวณะสกล

433           คุณธารารัตน์ ขวัญแก้ว

434           คุณสุกัญญา แซ่คู้

435           คุณพิมพ์สาย พุทธโร

436           คุณปภัส เสวตร์เวช

437           คุณกีรติกร มากพันธ์

438           คุณดวงกมล จันทร์สน

439           คุณสุเทพ แก้วนาค

440           คุณวิภาสิริ ชื่นวิเศษ

441           คุณสุทัศน์ แก้วนาค

442           คุณสินติสุข รักนาควร

443           คุณวัชรี ลิ่วรุ่งโรจน์

444           คุณชุติมล ขวัญบุศบงศ์

445           คุณศิริลักษณ์ ยุคุณธร

446           คุณสมศรี บินอาสัน

447           คุณเรวัต บินอาสัน

448           คุณรัตติญา มังกรฤทธิ์

  • เงื่อนไขโปรโมชั่น: โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย, จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าที่อยู่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล • สามารถรวบรวมใบเสร็จได้สูงสุดไม่เกิน 10 ใบเสร็จ ภายในวันและสาขาเดียวกันจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล และเซ็นทรัล ภูเก็ต ในวันที่ 6 มิ.ย.-17 ก.ค.62 • สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตและพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เซน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากซื้อเพียงรายการเดียว รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน และการเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิด หรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด • ของสมนาคุณทุกรายการมีจำนวนจำกัด • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ การแลกของสมนาคุณ และ/หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการโดยใช้หมายเลขสมาชิก The 1 คู่กับบัตรประชาชนและบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น • นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนที่ จุดแลกของสมนาคุณภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เพื่อรับสิทธิ์และลุ้นรับรางวัล •ลูกค้าสามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น • จำกัดการแลกสิทธิพิเศษและ/หรือของสมนาคุณในแต่ละรายการ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน • สินค้ามีจำนวนจำกัด • สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบ • รับสิทธิ์ในวันและสาขาที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการเท่านั้น • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี • เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ทุกสาขา (รวม 32 สาขา) • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปที่เข้าร่วมรายการ ครอบครัว พนักงานของห้างฯ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999 หรือ www.CentralWorld.co.th, www.CentralPlaza.co.th, www.CentralFestival.co.th, และ www.CentralPhuket.com

 

  • เงื่อนไขรางวัล TOP SPENDERS – สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่นำใบเสร็จพร้อมบัตร The 1 บัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนที่จุดแลกของสมคุณของศูนย์การค้า ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย.-17 ก.ค.62 เท่านั้น • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล และเซ็นทรัล ภูเก็ต • ไม่รวมใบเสร็จจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เซน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท โรงแรมในเครือเซ็นทารา และ www.central.co.th • ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญสูงสุด 448 ท่าน โดยมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 60,000.- รับฟรี! ตั๋ว (บัตรโดยสาร) เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง 1 ที่นั่ง มูลค่า 15,000.- (จำนวน 448 รางวัลต่อ 32 สาขาตลอดแคมเปญ โดยแบ่งเป็น 14 รางวัล/สาขา) • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 5 ส.ค. 62 ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขา และ www.CentralWorld.co.th, www.CentralPlaza.co.th, www.CentralFestival.co.th, www.CentralPhuket.com • ลูกค้าผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับของรางวัล ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสาขาที่ลูกค้าได้เป็นหนึ่งในผู้ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดตามเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2562 – 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 –17.30 น. (เฉพาะเวลาทำการวันจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้น) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ • รางวัลเป็นบัตรโดยสารต่างประเทศไปกลับชั้นประหยัด (W) สำหรับการเดินทางโดยเที่ยวบินของการบินไทย (TG 3digits) และไทยสมายล์ (TG 4digits) คือประเทศฮ่องกง • ผู้โดยสารสามารถติดต่อออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 62 โดยผ่านทางเวปไซต์ www.thaiairways.com โดยทำการจองใน RBD : W/CL • ระยะเวลาเดินทาง 1 ก.ย. 62 – 31 มี.ค. 63, ยกเว้นการเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-5 ธ.ค. 62 และ 28-31 ธ.ค. 62 •  บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน นับแต่วันที่เริ่มต้นเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสาร และอนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบินได้ตาม RBD ระบุ และต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเป็นจำนวน 3,000.-/ท่าน/ครั้ง • การแก้ไขชื่อ (ตัวสะกด/บุคคลเดียวกัน) สามารถแก้ไขให้ถูกต้องก่อนการเริ่มต้นเดินทาง โดยชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงจำนวน 3,000.-/ท่าน/ครั้ง • ผู้โดยสารเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมอื่นๆ โดยชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น • บัตรโดยสารเด็กอายุ 2-11 ปี และบัตรโดยสารสำหรับทารก คิดราคาเดียวกันกับผู้ใหญ่ • รางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัล หรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินอื่นได้ • ไม่สามารถยกเลิก/เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร/เส้นทางการบิน (RBD) • ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้นโดยสาร (No Upgrade) • ไม่นุญาตให้ขอคืนเงิน (No Refund) • ที่นั่งสำหรับรางวัลตั๋วเครื่องบินในแต่ละเที่ยวบินมีจำนวนจำกัด, ราคาตั๋วเครื่องบินอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่ ณ วันที่ออกบัตรโดยสาร, กรณีมีส่วนต่างค่าโดยสาร ค่าภาษี หรือค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น ลูกค้าผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบโดยชำระให้แก่สายการบินฯ, เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารฯ และ/หรือสายการบินฯ กำหนด หรือหากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด, ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • บัตรโดยสารสามารถใช้สิทธิ์ได้หากมีที่นั่งว่างในไฟลท์นั้นๆ • เมื่อการชำระเงินเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ •