Tonkatsu Toku | centralwOrld

Tonkatsu Toku

Fashion Citizens
Tonkatsu Toku Tonkatsu Toku Tonkatsu Toku Tonkatsu Toku Tonkatsu Toku Tonkatsu Toku Tonkatsu Toku Tonkatsu Toku Tonkatsu Toku Tonkatsu Toku Tonkatsu Toku Tonkatsu Toku Tonkatsu Toku Tonkatsu Toku Tonkatsu Toku Tonkatsu Toku Tonkatsu Toku Tonkatsu Toku Tonkatsu Toku Tonkatsu Toku Tonkatsu Toku
unit
KB303/1
operating hours
Every day: 10.00 - 22.00 hrs.
contact us
02-640-7000